Вимоги до оформлення матеріалів

До редакції приймаються тексти, підготовлені виключно у форматі Microsoft Word.

Формат аркуша

A4

Поля

верхнє, нижнє, праве та ліве – 2 см

Основний шрифт

Times New Roman

Розмір шрифту основного тексту

14 пунктів

Міжрядковий інтервал

полуторний

Вирівнювання тексту

за шириною

Абзацний відступ (новий рядок)

1,25 см

Нумерація сторінок

не ведеться

Посилання на літературу

у квадратних дужках [1, с.2], список використаної літератури наприкінці

Загальний обсяг публікації

тези – до 5 сторінок

Тези доповіді мають бути ретельно відредаговані та вичитані автором. Усі опубліковані в збірнику матеріали подаються в авторській редакції.

На початку тез доповіді по лівому краю необхідно зазначати назву секції відповідно до оголошеного переліку напрямів роботи конференції. Другий рядок – праворуч ПІБ автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи або навчання. Наступний рядок – назва доповіді великими літерами (без крапки) по центру.   

Перелік використаних літературних джерел слід наводити в кінці доповіді в порядку появи відповідних посилань у тексті.